Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Aktualności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie oferuje możliwości rozwoju wszystkim uczniom, którzy pragną kształcić się w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki i fitness.

Oprócz kierunków „technikalnych” zostało utworzone 3-letnie Liceum Ogólnokształcące. ZSP w Głuchowie może również kształcić w Branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz i rolnik. Osoby dorosłe mają możliwość zdobywania wiedzy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: rolnik i kucharz. W naszej szkole pobiera naukę młodzież z powiatów: skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego i brzezińskiego.

ZSP w Głuchowie może poszczycić się wieloletnią współpracą z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych. W 2015 roku obchodzone było 80-lecie Uniwersytetu Ludowego w Głuchowie nierozerwalnie związanego ze szkołą, która obchodziła 50-lecie istnienia jako samodzielna placówka oświatowa.

W ZSP w Głuchowie kontynuowane są inicjatywy edukacyjno-kulturalne i artystyczne formy pracy, mające za zadanie krzewienie różnych form kultury życia codziennego, rodzinnego, kultury zabytków i krajobrazu. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w debatach, konferencjach, warsztatach problemowych itp. wzbogacając kapitał społeczny poprzez humanizację osobowości i budowanie ufności w stosunkach międzyludzkich. Za działalność priorytetową uznajemy: edukację służącą demokracji, edukację wychowania przez sztukę,  edukację profilaktyczną i prozdrowotną (nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie), edukację proekologiczną. Uczniowie poprzez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach zdobywają szereg umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, stają się otwarci, poszerzają swoją wiedzę, ale również postrzegają świat poprzez pryzmat możliwości poznawania, odczuwania i działania .

Swoje kompetencje zawodowe uczniowie mogą  poszerzać podczas praktyki zawodowej, którą szkoła organizuje w okolicznych przedsiębiorstwach. Od wielu lat Szkoła współpracuje z Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Żelaznej, z Insad Prusy, z OSM w Głuchowie, z prywatnymi przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej. Ciągle pozyskuje również nowych partnerów, którzy zapraszają uczniów na wystawy sprzętu rolniczego i organizują prelekcje w naszej szkole. Współpracujemy również z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach, KRUS-em w Skierniewicach oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej szkoła efektywnie podejmuje działania związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Dzięki projektom szkoła doposażyła pracownie dydaktyczne oraz pracownie praktycznej nauki zawodu..

Dzięki projektom edukacyjnym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, kształcić umiejętności ponadprzedmiotowe w działających kołach zainteresowań.

Swoją działalnością może poszczycić się  Szkolny Klub Obsługi Konsumenta (wyspecjalizował się w działalności cateringowej, przygotowywał potrawy różnych narodów a także specjalności kuchni polskiej) oraz Szkolny Klub Sportowy, w którym uczniowie chętnie rozwijają  swoje umiejętności sportowe. Organizowane są: Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły, Turniej o Puchar Starosty, zawody międzyklasowe i międzyszkolne.

Zachęceni korzyściami wynikającymi z realizacji projektów składamy kolejne wnioski, tym razem na możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych. .

Szkoła dysponuje dwoma ciągnikami, dzięki którym uczniowie Technikum doskonalą umiejętność wykonywania prac polowych, a także pod czujnym okiem instruktora zdobywają prawo jazdy kategorii T.

Zmieniający się świat stawia duże wyzwania, dlatego cała społeczność szkolna stara się sprostać tym zmianom. Poprzez działanie, praktykę i teorię kształcimy absolwenta samodzielnie myślącego i zaradnego życiowo.

Kontynuując najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie działania na dobro uczniów oraz ich dalszy los, a podejmujemy je we współpracy z nimi, ich rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Pracujemy w oparciu o najlepsze programy kształcenia, dzięki czemu nasi wychowankowie, na miarę swoich możliwości, odnoszą sukcesy w nauce, kontynuują naukę na wyższym poziomie, a w życiu dorosłym pełnią ważne i odpowiedzialne role społeczne.

Kierując się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka, realizujemy działania wychowawczo-opiekuńcze we współpracy z rodzicami, dzięki czemu wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów (zwłaszcza wychowawców) w przygotowaniu młodzieży do interkulturowego współdziałania w zjednoczonej Europie.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe celem dostosowania swojej pracy do diagnozowanych potrzeb i oczekiwań wszystkich „klientów” szkoły.