Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Doradztwo zawodowe

 

W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO ...

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2019/2020

 
     

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie rok szkolny 2018/2019

(opracowały: Dominika Bachmat i Paulina Trzeciak - doradcy zawodowi)

PODSTAWA PRAWNA
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 – o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943)
  ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
 • Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie.
 • Preferencje zawodowe I zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.
 • Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko danej osoby.
 • WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami. WSDZ ma charakter działań planowanych.
 • Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat.
 • Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej przez uczniów.
 • Wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.
  CELE GŁÓWNE WSDZ
 • Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności.
 • Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.
 • Uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego predyspozycji zawodowych, osobowościowych I edukacyjnych.
  CELE SZCZEGÓŁOWE Uczeń
 • Poznaje siebie.
 • Nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony.
 • Planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele.
 • Posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.
 1. Nauczyciele
 • Potrafią zauważać potrzeby I zasoby uczniów.
 • Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.
 1. Rodzice
 • Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa wyższego.
 • Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka.
TREŚCI PROGRAMOWE
 1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW
Uczeń:
 1. sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy
 2. ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego
 3. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych
 4. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
 5. analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno - zawodowej
 6. określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:
 1. analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych
 2. określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy
 3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika
 4. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy
 5. określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej
 6. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców
 7. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 8. charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej
 9. charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:
 1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego i nieformalnego
 2. analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji
 3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym
 4. analizuje możliwości kontynuowania nauki.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:
 1. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjnozawodowej;
 2. sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

W roku szkolnym 2019/2020

 •  13 września w ramach zajęć z doradztwa zawodowego gościliśmy w naszej szkole Panie Komisarz z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. W spotkaniu brali udział uczniowie klasy IV, którzy poznali blaski i cienie tego trudnego i bardzo potrzebnego zawodu.
 • 3 października odbył się wyjazd klas rolniczych do Kietrza - największego gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mlecznej w Polsce.

W roku szkolnym 2018/2019

 • 4 kwietnia odbyły się Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej
 • 28 marca 2019 r. odbył się w ZSP w Kleszczowie Regionalny Kongres Zawodowy. W spotkaniu udział wzięli min. wiceminister MEN p. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz władze Województwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi. W kongresie uczestniczyła pani dyrektor Katarzyna Jochym i pani kierownik kształcenia praktycznego Dominika Bachmat.
 • 22 marca odwiedziliśmy naszą patronacką uczelnię w Łodzi. Zwiedziliśmy Wydział Dietetyki i Kosmetologii oraz zapoznaliśmy się z ofertą studiów wyższych. Po uczelni oprowadzały nas studentki z samorządu.
 • 22 marca już po raz kolejny młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w ogólnopolskich targach produktów żywnościowych i turystycznych ,,Na styku kultur 2019" w Łodzi.
 • 15 marca uczniowie z technikum rolniczego oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Agrotech Kielce 2019
 • 6 marca klasa IV uczestniczyła w Dniu Maturzysty organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach
 • 6 marca uczniowie klasy II b technikum mechanizacji rolnictwa i Technikum rolniczego uczestniczyli w pokazach Valtra Smart Tour, które odbyły się w Bednarach.
 • 1 lutego uczniowie klas technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w III Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Warsow Expo
 • 24 stycznia 2019 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdawali uczniowie klasy III
 • 11 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z klas TR i TMRiA dotyczące systemów i nieetycznych technologii "antybiotic freestyle" w hodowli. Szkolenie prowadzili przedstawiciele firmy Agrosystem.
 • 9 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie pt. ,,Stres i sposoby radzenia sobie z nim". Spotkanie prowadziła pani Marta Kwiatkowska - pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.
 • 7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej nastąpiło podsumowanie konkursu pt. " Mój zawód- moja przyszłość" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Nasz uczeń Kacper Maciak z 1klasy zajął 3 miejsce.
 • 7 grudnia odbyły się zajęcia z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - z panem Jerzym Strączyńskim. Uczniowie klas 2b, 3 oraz 4 uczestniczyli w warsztatach a wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w pogadance na temat praw pracownika i zatrudniania przez pracodawców.
 • 28 listopada odbył się w Bratoszewicach finał X Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Do finału zakwalifikowało się dwóch uczniów: Robert Kobierski - klasa IV i Dawid Kwaczyński - klasa III. Robert znalazł się wśród 10 finalistów konkursu. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Katarzyna Miałkowska.
 • 24-25 listopada młodzież uczestniczyła w kursie kelnerskim.
 • 15 listopada uczestniczyliśmy w targach Mleko Expo 2018
 • 26 października panowie z klasy IV (TR) przystąpili do próbnego egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Natomiast panowie z klasy III zmierzyli- się z próbnym egzaminem praktycznym.
 • 20 października odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki, w którym między innymi wzięli udział uczniowie naszej szkoły

W roku szkolnym 2017/2018

 • Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach zawodowych: RZD Żelazna, INSAD Prusy, stadnina koni w Woli Łokotowej, w biogazowni firmy Wojciechowski, uczestniczyliśmy, w otwarciu nowoczesnej tuczarni kurtynowej u państwa Biskupskich i Kozłowskich w miejscowości Byczki, byliśmy w Poprężnikach na pokazach Valtry, dzięki uprzejmości państwa Pędziwiatr z Głuchowa, OSM w Głuchowie, 29 V wycieczka do Sano Agrar Institut w Lubiniu- największa farma mleczna w Polsce,
 • 32 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zagranicznych stażach w Grecji
 • 30 IX zorganizowaliśmy III Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki
 • Braliśmy udział w wielu targach branżowych: Mleko EXPO 2017, Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, Targi Farma w Łodzi, Targi AGROTECH Kielce 2018, Targi Na Styku Kultur w Łodzi, Targi Gastro Show w Warszawie
 • Chłopcy z klasy III odwiedzili 21.11.2017 PUP w Skierniewicach,
 • 24 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego. Warsztaty prowadzili doradcy z rawskiego oraz skierniewickiego Młodzieżowego Centrum Kształcenia OHP. 13 IV odbyło się kolejne spotkanie z pracownikami MCK OHP w Rawie Mazowieckiej i MCK OHP w Skierniewicach
 • Nabyliśmy nowe umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych: barmańskim, kelnerskim, baristów, kulinarnym, obsługi wózków widłowych, stosowania środków ochrony roślin, pilarek spalinowych, obsługi kombajnów zbożowych, inseminacyjnym,
 • 48 uczniów odbyło dodatkowe staże zawodowe w ramach projektu: ,,Uczeń, pracownik, przedsiębiorca. Ścieżka do rozwoju osobistego i zawodowego”. Rolnicy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a żywienie w firmie cateringowej ,,Wpół drogi”, w hotelu Tatar i w hotelu Arkada.
 • 28 II uczestniczyliśmy w Dniu Maturzysty – organizowanym przez PWSZ w Skierniewicach
 • Braliśmy udział w targach dla gimnazjalistów w Rawie Mazowieckiej i w Skierniewicach,
 • 20 marca 2018 r. spotkanie z Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS panem Jackiem Malczewskim oraz zwiedziliśmy placówkę KRUS w Skierniewicach
 • 27 marca zorganizowaliśmy dzień Otwarty dla gimnazjalistów
 • 6 IV braliśmy udział w Dniu Otwartym ARiMR w Skierniewicach
 • W maju gościliśmy uczniów z Armenii i wspólnie uczestniczyliśmy w warsztatach kuchni polskiej i ormiańskiej
 • 8 VI braliśmy udział w Targach Pracy w Rawie Maz.
 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego
 • Tematy z zakresu doradztwa zawodowego realizowane były również na godzinach z wychowawcą, na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej w rolnictwie i w gastronomii
 

W roku szkolnym 2016/2017

 • Zorganizowaliśmy wraz z uczniami ogólnoszkolną debatę „Porozmawiajmy o przyszłości”.
 • Zorganizowaliśmy ogólnoszkolną debatę „Dzień kształcenia zawodowego- moja pierwsza wizyta u pracodawcy”, na której zaproszeni goście przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego, pokazali najważniejsze aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Na lekcjach informatyki w ramach tematu edycja danych uczniowie pisali swoje CV.
 • Przedstawiłem również inna formę CV –Video CV.
 • Uczniowie  uczestniczyli w konkursach „Mój wymarzony zawód” oraz „Kim będę za kilka lat”.
 • Uczniowie stworzyli prezentację na temat zawodu rolnik i kucharz.
 • Na bieżąco gromadzimy literaturę na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego.
 • Udział w targach dla gimnazjalistów.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 • Wycieczki przedmiotowe do okolicznych zakładów pracy (OSM Głuchów, Bank Spółdzielczy, ISTRA).
 • Spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach  „Rynek pracy”.

Tematy lekcji wychowawczych z doradztwa zawodowego:

          „Rynek pracy”

         „Moje zasoby czyli co i kto może mi pomóc osiągnąć sukces”

         „Konsumenckie ABC”

         „Umiejętność gospodarowania wolnym czasem”

         „Sukces – porażka”

         „Czym jest mobbing?”

Tematy lekcji z podstaw przedsiębiorczości:

        „Podejmowanie działalności gospodarczej”

        „Rynek pracy i bezrobocie”

        „Formy zatrudnienia”

        „Biznesplan własnego przedsiębiorstwa”

        „Etyka biznesu”

 • Przeprowadzanie testów predyspozycji osobowościowych i zawodowych  w klasie pierwszej.

Tematy lekcji z Działalności gospodarczej w rolnictwie:

        „Rodzaje umów o pracę”

        „Prawa i obowiązki pracownika”

        „List motywacyjny CV”

        „Zasady wynagrodzenia”

        „Komunikacja interpersonalna”

 • Tworzenie bazy danych o karierze zawodowej absolwentów.