Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Egzamin zawodowy

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:
 • części pisemnej
 • części praktycznej
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎ Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Na egzaminie: Zdający sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze lub karty odpowiedzi.  Zdający:
 • zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
 • wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu,
 • oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN,
 • nie podpisują kart odpowiedzi.
Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap praktyczny:
 • Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na ‎‎30 minut przed jego rozpoczęciem oraz: ‎
 • przebierają się w ubrania robocze jeżeli jest to wymagane przepisami ‎bezpieczeństwa i higieny pracy dla kwalifikacji,‎ w której odbywa się egzamin,‎
 • potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania ‎stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i ‎identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,‎
 • ‎przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy‎egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny i kryteriów oceniania.‎
Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznaje się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność. ‎Ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i otrzymuje ‎kompletny arkusz egzaminacyjny zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych (rozdział 6).‎ ‎Po stwierdzeniu, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, zdający umieszcza na pierwszej stronie arkusza numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i ‎numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, ‎numer zadania, numer stanowiska , numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i ‎numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i ‎przekazuje ją PZNCP. Zdający nie podpisują arkusza i karty oceny.‎ Komplet wypełnionych przez zdających kart oceny PZNCP przekazuje ‎egzaminatorowi/egzaminatorom (jeżeli egzamin z zakresu danej kwalifikacji odbywa się z udziałem egzaminatora). Zdający w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ‎praktycznej, zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania ‎oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie oraz z instrukcjami ‎bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu wymaganymi podczas ‎pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska ‎egzaminacyjnego. Przewodniczący ZNCP w widocznym miejscu dla zdających zapisuje czas ‎rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. ‎ ‎Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120 minut (TŻ) i 180 minut (TR). Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne, stosując się do ogólnych i ‎stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie ‎stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia.‎ ‎W czasie trwania egzaminu zdający:‎
 • wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne,‎
 • przestrzegają ‎przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ‎
 • zgłaszają przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki – zgodnie z treścią zadania – do oceny rezultat ‎pośredni lub przebieg wykonania zadania; PZNCP ustala kolejność oceny,‎
 • zgłaszają, przez ‎podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu,
 • pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz ‎rezultaty wykonania zadania lub arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną / miejsce przeprowadzania egzaminu po uzyskaniu zgody ZNCP, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania ‎przebiegu egzaminu, PZNCP przerywa egzamin danemu zdającemu i ‎unieważnia jego część praktyczną egzaminu.