Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Matura

 

 

 

TUŻ PRZED MATURĄ... 

 

Rozpoczęcie egzaminu pisemnego:

 

 • punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie dyrektora CKE członkowie ZN i PZN rozdają zdającym arkusze
 • przed zerwaniem zabezpieczeń zdający odczytuje tytuł arkusza i sprawdza, czy otrzymał właściwy arkusz
 • zdający otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność
 • ewentualny wadliwy arkusz wymieniany jest na arkusz rezerwowy
 • zdający koduje arkuszgdy wszyscy zdający zakończyli kodowanie, PZN zapisuje na planszy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

 

Obowiązki zdającego:

 

 • zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza
 • sprawdzić kompletność arkusza
 • sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii)
 • zakodować arkusz i kartę odpowiedzi
 • oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję
 • przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych

 

Opuszczenie sali przez zdającego:

 

 1. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.
 2. uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 3. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
 4. Po uzyskaniu zgody na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
 5. Czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.
 6. Jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza PZN ten fakt przez podniesienie ręki.
 7. Członek ZN sprawdza kompletność zestawu, poprawność kodowania, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

 

Odbiór prac od zdających:

 

 1. Po upływie czasu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace, sprawdzają kompletność zestawu i zgodność numeru PESEL  z naklejką.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.
 3. ZN przelicza, porządkuje, kompletuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne. 

 

Unieważnienie egzaminu:

 

na sali egzaminacyjnej w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego
 • korzystanie z materiałów/przyborów niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
 • zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innych zdających

 

podczas oceniania w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań otwartych w arkuszu
 • stwierdzenia podczas sprawdzania pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego

 

Przypominamy!

§ 83. 4. Absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.