define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Kierunki kształcenia – Adres: 96-130 Głuchów ul. Plac Uniwersytecki 3 

Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA O NACHYLENIU OCHRONY OSÓB I MIENIA

Założenia:

 • zagadnienia prawne
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy
 • podstawowa terminologia
 • awans zawodowy
 • współpraca służb mundurowych
 • spotkania z przedstawicielami służb mundurowych
 • spotkania z przedstawicielami służb cywilnych
 • zajęcia tematyczne w jednostkach służb mundurowych
 • zajęcia tematyczne w jednostkach administracji publicznej
 • kurs pierwszej pomocy
 • techniki interwencyjne
 • kurs samoobrony
 • zajęcia sprawnościowe
 • musztra
 • wyszkolenie strzelecki

TECHNIKUM

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik rolnik

W programie nauczania dla zawodu technik rolnik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia i matematyka, których nauka odbywać się
będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.

            Program nauczania dla zawodu technik rolnik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

ABSOLWENT PO UKOŃCZENIU SZKOŁY BĘDZIE UMIAŁ:

 • prowadzić produkcję roślinną i zwierzęcą,
 • organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych,
 • opracowywać technologie i prowadzić uprawę roślin,
 • planować, organizować i przeprowadzać poszczególne etapy produkcji,
 • planować zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej,
 • prowadzić uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin,
 • przeprowadzać zbiór roślin,
 • organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • stosować zasady bhp w rolnictwie,
 • obsługiwać i właściwie eksploatować maszyny i sprzęt rolniczy w gospodarstwie,
 • prowadzić dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • działać zgodnie z  wymogami Zwykłej
  Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami  Wzajemnej Zgodności w produkcji
  roślinnej i zwierzęcej,
 • wykorzystywać metody ekologiczne,
 • prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • przygotować ofertę handlową,
 • korzystać ze środków Unii Europejskiej.

            Technik rolnik może prowadzić własną działalność gospodarczą jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

W programie przewidziano:

·         zajęcia indywidualne z uczniem – nauka jazdy ciągnikiem 20 godzin,

·            eksploatacja agregatów maszynowych – 6 godzin dla każdego ucznia.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację RL.03 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.  

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację RL.16 odbywa się pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i
gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły
konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był bardziej wszechstronny i przystosowany do wymagań
pracodawców oraz klientów

Czas trwania nauki: 4 lata

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

·          oceniać jakość żywności,

·          pozna zasady przechowywania żywności,

·              będzie umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,

·     profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,

·              obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,

·              planować i oceniać żywienie różnych grup ludności,

·              organizować produkcję gastronomiczną (od zapotrzebowania po produkcję i obsługę        gości),

·              planować i organizować usługi gastronomiczne,

·              dowie
się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np.
restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji.

Możliwość zatrudnienia w:

·          restauracjach,

·          kawiarniach hotelowych,

·          zakładach gastronomicznych,

·          barach szybkiej obsługi,

·          pensjonatach, domach wczasowych,

·          restauracjach na statkach i promach,

·          szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy,

·          przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.


Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych.

            Kierunek ten przygotowuje uczniów, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

·       Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację TG.07 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

·      Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację TG.16 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych.

Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.

Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym kierunku

Rozwój współczesnego rolnictwa wynika głównie z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych, jednak do ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wysokie koszty maszyn przy stosunkowo dużym rozdrobnieniu areału gospodarstw wymuszają ich zespołowe użytkowanie lub konieczność zamawiania wykonania specjalistycznych usług w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach dysponujących sprzętem, kombajnami do zbioru roślin i nowoczesnymi agregatami (np. do zbioru roślin na dużych powierzchniach, produkcji sianokiszonki itp.). Postęp techniczny, wprowadzanie automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji (np. obliczanie i zadawanie dawki paszy indywidualnie dla każdej sztuki zwierząt w zależności od jej wydajności, dawkowanie nawozu w zależności od zasobów gleby itp.) powoduje stawianie bardzo wysokich wymagań technikowi mechanizacji rolnictwa, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach (informatyka, technika). Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej. Postępujący rozwój techniki, automatyki, wprowadzanie komputerowych systemów sterowania powodują zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zawodzie.

Analiza ofert pracy, a także możliwość podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności usługowej lub produkcyjnej, wykazała, że absolwenci tego kierunku kształcenia nie są dominującą grupą osób wśród poszukujących pracy. Technicy mechanizacji rolnictwa mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich.

Dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

 • MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie odbywa się pod koniec klasy trzeciej
 • MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.