Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r.poz. 59).
 2. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

 

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat szkolny- inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolna rada wolontariatu może zostać wyłoniona z członków Samorządu Uczniowskiego. Jej zadaniem jest koordynacja działań wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

ROZDZIAŁ I

CELE I DZIAŁANIA

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica).
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
  w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza
 2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ IV

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:
 • przyznawanie punktów odbywa się raz w półroczu, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania
 • punkty przyznają opiekunowie wolontariatu,
 • wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne,
 • punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to +20 punktów,
 • punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Ich maksymalna liczba to -5 punktów.