Adres: ul. Plac Uniwersytecki 3 96-130 Głuchów 

Bezpieczna szkoła

 

„Nie jesteś sam” - konwersatorium

 

13 marca 2015r. odbyło się spotkanie z panią Jadwigą Stelmach pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie miało na celu:

 

 • Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi.
 • Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej osób znajdujących się w szkole, najbliższym środowisku.
 • Uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom samotnym, w trudnej sytuacji życiowej.
 • Dostrzeganie cech indywidualnych: własnych  i osób znajdujących się w otoczeniu;

 

 • Określanie problemów osób samotnych;
 • Poznanie uwarunkowania zachowań i postaw osób osamotnionych;
 • Rozumienie potrzeby pomocy osobom samotnym;
 • Rozwijanie umiejętności szuka rozwiązań w sytuacji trudnych;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Poznanie  podstawowych  form pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej, społecznej.

 

Temat konwersatorium okazał się bardzo interesujący dla uczniów. Brali czynny udział w wymianie doświadczeń czy obserwacji. Nieocenioną informacją było podanie instytucji do których mogą się zwrócić ludzie potrzebujący pomocy lub porady a także numerów bezpłatnych telefonów, takich jak Niebieska Linia.

 

„Tytoń, narkotyki, dopalacze-jak się przed tym bronić” - Konwersatorium

 20 marca 20125 r. odbyło się w naszej szkole konwersatorium prowadzone przez panią Aldonę Maciejak z Sanepidu w Skierniewicach, która w pierwszej fazie przedstawiła negatywne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy. Prawdziwe zdjęcia ludzi uzależnionych budziły wstręt i przerażenie.

 

 Dyskutowano również „CZY MOŻNA SIĘ PRZED TYM OBRONIĆ?

 

Argumenty ZA np.:

 

 • szkodzą zdrowiu, powodują choroby fizyczne i psychiczne,
 •  używanie tytoniu, narkotyków i dopalaczu kłóci się z takimi wartościami jak życie i sprawność, a większość ludzi hołduje tym wartościom,
 •  istnieje wiele ośrodków pomocy i wsparcia,
 • nowe prawo działa coraz skuteczniej: zamknięcie sklepów z dopalaczami, - ceny tytoniu są coraz wyższe, - wdrażane są programy dla szkół,
 • świadomość uzależnień jest wyższa, coraz częściej mówi się o skutkach ryzykownych zachowań,
 •  kobiety/dziewczyny obawiają się naruszenia nietykalności cielesnej, uważają na imprezach, znaczą sobie szklanki, nie piją napojów (jeśli nie widziały jak ktoś nalewa -pigułka gwałtu) itd.

 

Argumenty PRZECIW np.:

 

 • są pożądane, wzbogacają imprezy,
 •  są zbyt powszechne, łatwy dostęp,
 • duży popyt i podaż,
 • są częścią mody,
 •  ośrodki leczenia uzależnień, pomocy i wsparcia nie docierają do wystarczającej liczby osób.

 

Były to bardzo wartościowe zajęcia, ponieważ uczniowie mieli okazje od specjalisty uzyskać

 

 podstawowe informacje związane z profilaktyką uzależnień a także rozumieć potrzebę walki z uzależnieniem  i dostępem do środków psychoaktywnych, tytoniu itp.;

 

„Bezpieczeństwo uczniów podczas praktyk uczniowskich z branży rolniczej i gastronomicznej.” Konkurs wiedzy BHP

 

Dbając o podnoszenie świadomości wśród uczniów  w kwestii bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy nauczyciele zawodu zarówno w technikum rolniczym jak i w technikum żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzili konkurs wiedzy BHP. Skierowany był on do uczniów klasy III, którzy od 30 marca będą odbywać praktyki zawodowe w gospodarstwach rolniczych i lokalnych  przedsiębiorstwach. 20.03. 2015r odbył się „ I Szkolny  konkurs wiedzy BHP

 

Celem konkursu było:

 

        Wyłonienie najlepszego ucznia

 

        Przypomnienie wiedzy z zakresu BHP uczniom przed praktykami czterotygodniowymi

 

        Promowanie najlepszych uczniów

 

        Aktywizacja uczniów Technikum Rolniczego i Technikum Żywienia i Gastronomii

 

        Podkreślenie roli i znaczenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i zakładach gastronomicznych

 

Wszyscy wykazali się dobrą znajomością przepisów BHP ale najlepszymi okazali się:

 

,, BHP w gastronomii”

 

I miejsce – Przemysław Kaczmarek

 

II miejsce ex aequo- Bożena Adamiec, Mateusz Staruch

 

III miejsce – Dawid Siejkowski

 

„ BHP w rolnictwie”

 

I miejsce Krzysztof Kowalczyk

 

II miejsce Damian Broniarek

 

III miejsce Stanisław Grzywa

 

Gratulujemy!!!

 

„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” -pogadanka we wszystkich klasach.

 

31 marca 2015 na zajęciach z wychowania fizycznego odbyła się pogadanka przeprowadzona przez panią Magdalenę Nester- Zielińska z uczniami ze wszystkich klas m.in. na temat:

 

1. Ustalenia pojęcia dóbr osobistych i utworzenia katalogu dóbr osobistych

 

2. Wskazania  różnicy między dobrami osobistymi, a prawami człowieka

 

3. Prawnych mechanizmów ochrony dóbr osobistych.

 

4. Ochrony dóbr osobistych w Internecie

 

5. Gdzie zapisane są prawne mechanizmy ochrony dóbr osobistych?

 

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktami prawnymi gwarantującymi ochronę dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej. Zostali również uwrażliwieni na kulturę języka w relacjach dziewczęta – chłopcy. Duży nacisk został położony na rozwijanie w uczniach umiejętności rozpoznawania sytuacji zachowań naruszających godność i dobra osobiste człowieka. Uczniowie zostali poinformowani o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach naruszania ich dobra osobiste i godność.

 

Została przeprowadzona rozmowa z uczniami na temat czy czują się bezpiecznie w szkole, czy jest ktoś lub coś, czego się obawiają i do kogo zwracają się w razie potrzeby.

 

zaprezentowano przykładowe sytuacje naruszające dobra osobiste człowieka w relacjach chłopcy – dziewczęta:

 

a) niszczenie dóbr osobistych, cudzego mienia

 

b) naruszanie nietykalności cielesnej (przemoc fizyczna, molestowanie)

 

c) naruszanie godności osobistej

 

d) agresja słowna (przekleństwa, przezwiska, wulgarne słownictwo)

 

            Dyskusja wśród uczniów budziła wiele emocji i wyciągnięto wiele trafnych wniosków.

 

 

„Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń” to ogólnopolski konkurs dla wszystkich szkół ogłoszony   przez fundacje Państwo Obywatelskie.

Hasłem konkursu jest : Prawo, przyjaźń , tolerancja

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.

Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.

Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę dla zapewnienia bezpieczeństwa placówki i jej uczniów, należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 marca 2015 r.

Zrealizowane zadania:

„ Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”-konwersatorium

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie Pan Artur Czarnecki zaprezentował Gronu Pedagogicznemu oraz młodzieży szkolnej prezentację na temat: „ Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”

Prezentacja ukazała związki, które łączą ludzi z uwzględnieniem przyjaźni. Celem prezentacji było zwrócenie uwagi uczniów na niepełnosprawność. Pokazała ona, że niepełnosprawność może spotkać każdego człowieka. Przyczynami niepełnosprawności są wady wrodzone, choroby przewlekłe, nagłe wypadki, urazy, zatrucia, infekcje, komplikacje medyczne.

Żaden człowiek nie jest wolny od ryzyka jej wystąpienia. Dlatego ważne jest współczuje i przyjaźń, także ta, która rodzi się w murach szkolnych. To w szkole młodzież spędza dużą część swego życia.

Prezentacja wskazała na życzliwość, chęć niesienia pomocy i zrozumienie jakie płynie ze strony, drugiego człowieka, w tym przyjaciela, dla osoby będącej inwalidą. Ukazała ważną rolę wsparcia psychicznego i bliskości emocjonalnej jaką daje przyjaźń. Pozytywny wydźwięk prezentacji i konwersatorium uczniowie nagrodzili oklaskami.

„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”- konwersatorium

9 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie uczniów naszej z policjantkami (bez obecności nauczycieli). Celem konkursu było:

Popularyzowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywizowanie do świadomego uczestnictwa w życiu rodziny, szkoły, środowiska lokalnego.

Budowanie prawidłowych relacji między ludźmi.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej.

Adresatami  konkursu byliuczniowie ZSP w Głuchowie

Uczestnicy konkursu wykonali pracę plastyczną w dowolnej technice w formacie A3 lub redagowali pracę w dowolnej formie literackiej. Autorem pracy mogła być tylko jedna osoba.

Do konkursu należało zgłosić prace wyłącznie autorstwa uczestnika, która nie narusza praw autorskich osób . Prace należał składać do wychowawców klas do 9 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się   23 stycznia 2015 r. przez jury w osobach: Anna Dura-Depta- dyrektor BS w Głuchowie, Emilia Majcher- dyrektor Gminnej Biblioteki w Głuchowie, Honorata Chojnacka- dyrektor ZSP w Głuchowie.

Kryteriami  oceniania było:

zgodność z tematem,

pomysłowość,

czytelność przekazu,

poprawność stylistyczna i językowa (w przypadku prac literackich),

estetyka wykonania (w przypadku prac plastycznych).

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora lub sponsorów, pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa na uroczystej gali w miesiącu marcu. Nagrodzone prace zostały prezentowane na szkolnej wystawie oraz na stronie internetowej szkoły.

Konwersatorium zostało przeprowadzone wśród uczniów w podgrupach nt. przestrzegania prawa. Zostali oni dodatkowo uświadomieni, że każdy kto dopuścił się chociażby najmniejszego  występku ponosi jego prawne konsekwencje. Ludzie pełnoletni są całkowicie odpowiedzialni za swoje czyny. Policjantki przekazali również  informacje nt. przestępstw narkotykowych. Miejmy nadzieję, że skutecznie odstraszyły one od zażywania narkotyków.

Odpowiedzialnymi za realizację tego zadania byli Radosław Tracz i Piotr Milczarek

„Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”

Dnia 16 stycznia odbyło się spotkanie z policjantami, którego tematem było bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy oraz zagrożenia, udzielanie pomocy i obrona konieczna. Spotkanie to miało na uwadze podkreślenie znaczenia słowa „bezpieczeństwo” i ukazanie spektrum, którego dotyczy. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jakie zagrożenia wynikają z nieodpowiedniego zachowania. Poznali również znaczenie terminu „obrona konieczna” oraz jak udzielać bezpiecznie pierwszej pomocy.

Odpowiedzialnymi za realizację tego zadania były Wioleta Sieradzka i Magdalena Nester-Zielińska

„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)

12 listopada 2014r. został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny i literacki nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości) . Osoba odpowiedzialną za realizację tego zadania była pani Ewa Jędrzejewska.

„Kibole, blokersi, grupy podwórkowe- co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”

27 lutego 2015r. odbyło się konwersatorium dla uczniów naszej szkoły prowadzone przez nauczyciela matematyki i jednocześnie sędziego piłki nożnej- Piotra Milczarka, dotyczące kinoli, blokersów i grup podwórkowych oraz tego jak nie dostać się pod ich negatywny wpływ. Ciekawym elementem były filmy z „akcji” tychże grup. Przedstawione były ich charakterystyki, a filmy ukazały w praktyce zdemoralizowanie członków tych grup. Widzów tej prezentacji mogły zszokować poczynione dewastacje- np. podpalane krzesełka na stadionach (kibole). Wstrząsającym jest też fakt tzw. „ustawek”, czyli dobrowolnych bijatyk, na które umawiają się kibole wrogich drużyn sportowych. Kolejną z omawianych grup byli blokersi, charakteryzujący się „okupowaniem” przyblokowych ławeczek, natomiast grupy podwórkowe- chuligani to osoby , które m.in. dewastują i kradną. Omówiono również jak uchronić się przed wciągnięciem do środowisk przestępczych. Przychodzą z pomocą przyjaciele, rodzice, nauczyciele i wychowawcy oraz takie instytucje jak policja.

Na zakończenie wyświetlono film zatytułowany „Warto być Polakiem”. Przedstawiał on najważniejszych ludzi z historii Polski, ich słowa i czyny. Ukazane zostało piękno naszego kraju „od gór po samo morze” . Spotkanie wywarło na uczniach ogromną refleksję.